COURSE OUTLINE
1. Suject RSQD503 DISABILITY SYSTEMS MANAGEMENT
รสคพ๕๐๓ การจัดการระบบด้านความพิการ
2. Program/Course Type MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3. Course Objecttive 1. CLO1 อธิบายหลักการ ความสำคัญ ทฤษฎี นโยบาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบด้านความพิการ รวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรมในงานด้านคนพิการ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ
2. CLO2 วิเคราะห์และวิพากษ์ประเด็นปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดการระบบด้านความพิการ โดยมองสังคมทั้งหมดในภาพรวมแบบซับซ้อนเชื่อมโยงหลายมิติ เน้นการพัฒนาสมรรถนะทางร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพของคนพิการ
3. CLO3 วิเคราะห์และวิพากษ์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงระบบ ประเด็นต่างๆ ด้านคนพิการ/ความพิการในการบริหารจัดการกำลังคน งบประมาณ การวางแผนกลยุทธ์ และความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาระบบการจัดหาและจัดส่งบริการสำหรับคนพิการ
4. CLO4 บูรณาการและประยุกต์องค์ความรู้อย่างเป็นระบบ ในการพัฒนาโครงการการจัดการเชิงประจักษ์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
4. Course Director Assoc.Prof.Dr. NUTTANEEYA TORUGSA
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา, ความหมายและความสำคัญของการจัดการระบบด้านความพิการ (disability systems management)3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
02หลักการคิดเชิงระบบ (system thinking)3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
03ประเด็นด้านคนพิการ/ความพิการ และการมองสังคมทั้งหมดแบบ a whole-of-society approach เพื่อให้เข้าใจปัญหาเชิงระบบด้านความพิการ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
04นโยบาย กฎระเบียบ และทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบด้านความพิการ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และอาชีพ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
05ระบบการจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปในประเทศไทย3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
06ระบบ/กลไกด้านความพิการเชิงนโยบายและกฎหมาย3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
07ระบบสุขภาพและบริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ระบบการจัดหาและจัดส่งบริการสำหรับคนพิการ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)อ.แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
08การบริหารจัดการกำลังคนและงบประมาณ ในระบบด้านความพิการ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)อ.แพทย์หญิง วัชรา ริ้วไพบูลย์
09การวางแผนกลยุทธ์ และความความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการจัดการระบบด้านความพิการ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ, กรณีศึกษา / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
10หลักการและความสำคัญในการออกแบบพัฒนาโครงการการจัดการเชิงประจักษ์ (การวางเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สภาพแวดล้อมและทรัพยากร วิธีดำเนินงาน กลยุทธ์/กิจกรรม การบริหาร/ควบคุม/กำกับ โครงการ) และ ปัญหา/ความท้าทายที่เกี่ยวข้อง)3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
11โมเดลเชิงตรรกะ (the logic model) ขั้นตอนและกระบวนการ ในการออกแบบพัฒนาโครงการ3 0 6 บรรยาย, อภิปราย, ถาม-ตอบวิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ / สื่อ PPT, academic/ grey literatures, Canvas (LMS)รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
12การพัฒนาโครงการการจัดการเชิงประจักษ์ บนหลัก system thinking เพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ3 0 6 อภิปราย, วิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบ
รศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
13การศึกษาดูงาน3 0 6 การศึกษาดูงาน, วิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบรศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
14การศึกษาดูงาน3 0 6 การศึกษาดูงาน, วิเคราะห์/วิพากษ์, ฝึกคิดเชิงระบบรศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
15การนำเสนอโครงการ3 0 6 การนำเสนอรศ.ดร. ณัฏฐนียา โตรักษา
6. Textbook
-