COURSE OUTLINE
1. Suject RSQD502 RESEARCH METHODOLOGY IN QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
รสคพ๕๐๒ วิธีวิทยาการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. Program/Course Type MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3. Course Objecttive 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับความหมายและประเภทของวิธีวิทยาการวิจัยสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ การกาหนดปัญหาและวัตถุประสงค์การวิจัย กรอบแนวคิดและสมมติฐานการวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติบรรยาย การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติอ้างอิง การแปลผลและการเขียนรายงานการวิจัย จริยธรรมการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย
4. Course Director Lect.Dr. PARINYA SIRIATTAKUL
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนารายวิชา ความหมาย และประเภทของวิธีวิทยาการวิจัยสาหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (มอบหมายงานให้ น.ศ ทาโครงร่างวิจัย 3 บท)3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
02การกาหนดปัญหา คาถาม และวัตถุประสงค์การวิจัย3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
03การสังเคราะห์งานวิจัย การพัฒนากรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
04การออกแบบการวิจัย -การวิจัยเชิงปริมาณ3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
05การออกแบบการวิจัย -การวิจัยเชิงคุณภาพ3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
06การออกแบบการวิจัย -การวิจัยผสานวิธีการ3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร
07การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือสาหรับการวิจัย3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
08นักศึกษานาเสนอโครงร่างการวิจัยครั้งที่ ๑3 0 6 อภิปราย
ถาม ตอบ
-
เอกสารประกอบคาบรรยาย
-
PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
09การออกแบบการสุ่มตัวอย่าง -การสุ่มตัวอย่าง -การกาหนดขนาดตัวอย่าง3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
10สถิติพรรณนา -การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง -การวัดการกระจาย -การตรวจสอบ และคัดเลือกข้อมูล -การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
11สถิติอ้างอิง -การประมาณค่าเฉลี่ยประชากร -การทดสอบสมมติฐาน -การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยประชากร -การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
12สถิติอ้างอิง -การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว -การเปรียบเทียบรายคู่ -การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
13สถิติอ้างอิง -การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ -การวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย -การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ -การทดสอบไคสแควร์ -การประยุกต์ใช้โปรแกรมสาเร็จรูปสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
ผศ.ดร. ธีรศักดิ์ ศรีสุรกุล
14จริยธรรมในการทาวิจัย3 0 6 -บรรยาย
-มอบหมายงานรายบุคคล
-บอกกล่าวข้อตกลงร่วมกัน
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคาบรรยาย
-PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
15นักศึกษานาเสนอโครงร่างงานวิจัยครั้งที่ ๒3 0 6 อภิปราย
ถาม ตอบ
-
เอกสารประกอบคาบรรยาย
-
PowerPoint
รศ.ดร. อาดัม นีละไพจิตร,
6. Textbook
-