COURSE OUTLINE
1. Suject RSQD501 PRINCIPLES AND CONCEPTS OF QUALITY OF LIFE DEVELOPMENT FOR PERSONS WITH DISABILITIES
รสคพ๕๐๑ หลักการและแนวคิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
2. Program/Course Type MASTER OF ARTS PROGRAM IN REHABILITATION SERVICE FOR PERSONS WITH DISABILITIES
3. Course Objecttive 1. มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ แนวคิดด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณธรรม จริยธรรม ความรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับความพิการ วิถีชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งจากมุมมองผู้ให้ ผู้รับบริการ และมุมมองสหวิทยาการที่เป็นบูรณาการ กระบวนการเกิดความพิการและผลกระทบ การพัฒนาสมรรถนะบุคคลเพื่อการดำรงชีวิตอิสระในสังคม กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ ระบบบริการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน มิติของผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่คาดหวัง กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้อง
4. Course Director Lect.Dr. PARANEE VISUTTIPUN
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา - ข้อตกลงในการจัดการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลการเรียน - มอบหมายงาน ความรู้เชิงประสบการณ์เกี่ยวกับ ความพิการ 3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
02-03กระบวนการเกิดความพิการ ความพิการแต่ละประเภท 6 12 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
04-05หลักการ แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 6 0 12 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
06การจัดการพื้นที่ทางสังคมและการมี ส่วนร่วม 3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. รติรส จันทร์สมดี
07วิถีชีวิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจากมุมมองผู้ให้ ผู้รับบริการ3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ธรรม จตุนาม
08ระบบบริการสนับสนุนทางสังคมเพื่อการดำรงชีวิตที่มีคุณภาพเท่าเทียมกัน3 0 3 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. รุจิรา สงขาว
09กฎหมายและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับคนพิการ3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี
10การพัฒนาสมรรถนะบุคคลเพื่อการดำรงชีวิตอิสระในสังคม 3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ธรรม จตุนาม
11แนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับสหวิทยาการ , บูรณาการ3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
รศ.ดร. ทวี เชื้อสุวรรณทวี
12กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
13ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่คาดหวัง3 0 6 -บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ธรรม จตุนาม
14-15นำเสนอโครงการ และแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ6 0 12 บรรยาย/ อธิบาย
สื่อที่ใช้
-เอกสารประกอบคำบรรยาย
- PowerPoint ,
คลิปวีดิโอ
อ.ดร. ปารณีย์ วิสุทธิพันธุ์
6. Textbook
-