COURSE OUTLINE
1. Suject PYPT601 SEMINAR IN PHARMACEUTICS I
ภกภส๖๐๑ สัมมนาทางเภสัชการ ๑
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. สืบค้น และรวบรวมวรรณกรรมความก้าวหน้าทางวิชาการในสาขาวิชาเภสัชการได้อย่างเหมาะสม และเป็นระบบ
2. นำเสนอและอภิปรายผลการสืบค้นข้อมูล
3. วิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปรวบยอดวรรณกรรมที่สืบค้นได้อย่างมีหลักการ
4. Course Director Lect.Dr. KOTCHAPHAN CHOOLUCK
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำวิชา1 0 2 การบรรยายรศ.ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์
02คุณธรรม จริยธรรมในการนำเสนอ1 0 2 การบรรยาย / อภิปรายโดยยกตัวอย่างรศ.ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์
03เทคนิคการนำเสนอ1 0 2 การบรรยาย / อภิปรายโดยยกตัวอย่างรศ.ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์
04แนวทางการกำหนดหัวข้อเรื่องของความก้าวหน้าทางวิชาการที่สนใจอย่างเหมาะสม1 0 2 การบรรยาย / อภิปรายโดยยกตัวอย่างรศ.ดร. วารี ลิมป์วิกรานต์
05การรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง1 0 2 ศึกษาค้นคว้าข้อมูลด้วยตนเองคณาจารย์ประจำหลักสูตร
06-13การวิเคราะห์ และสังเคราะห์องค์ความรู้จากวรรณกรรม8 0 16 ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง / อภิปรายวรรณกรรมคณาจารย์ประจำหลักสูตร
14-15การรายงานผลการรวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์หัวข้อทางเภสัชการ2 0 4 การนำเสนอและอภิปรายผลงานคณาจารย์ประจำหลักสูตร
16รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา15 0 30
6. Textbook
-