COURSE OUTLINE
1. Suject GRID603 BIOSTATISTICS
บฑคร๖๐๓ ชีวสถิติ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE IN PHARMACY PROGRAM IN PHARMACEUTICS (INTERNATIONAL PROGRAM)
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์และใช้สถิติพรรณนาได้
2. หาค่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ต่างๆ ได้
3. ประมาณค่าพารามิเตอร์ ค่าเฉลี่ย ค่าสัดส่วน และค่าความแปรปรวนได้
4. ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย ค่าความแปรปรวน และค่าสัดส่วนของข้อมูล ๑ กลุ่ม ๒ กลุ่ม และตั้งแต่ ๓ กลุ่มขึ้นไปได้
5. ทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรได้
6. หาสมการความสัมพันธ์ถดถอยอย่างง่าย และถดถอยเชิงพหุระหว่างตัวแปรได้
7. ใช้สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ได้
8. เลือกใช้สถิติสำหรับวิเคราะห์ข้อมูลและแปลผลได้
4. Course Director
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01สถิติพรรณนา3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
02การแจกแจงความน่าจะเป็น3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
03การแจกแจงสิ่งตัวอย่าง3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
04การประมาณค่าสถิติ3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
05การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๑3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
06การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพ ๒3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผศ. สุมาลี สิงหนิยม
07การวิเคราะห์ข้อมูล ปริมาณ ๑ 3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
08การวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ ๒3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผศ. สุมาลี สิงหนิยม
09การคำนวณจำนวน ตัวอย่าง 3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผศ. สุมาลี สิงหนิยม
10สอบกลางภาค3 0 6 สอบ

11การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๑3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
12การวิเคราะห์ความแปรปรวน ๒3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
13สหสัมพันธ์3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
14การถดถอย ๑3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
15การถดถอย ๒3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลรศ. ณัฐกมล ชาญสาธิตพร
16สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๑3 0 6 บรรยายผศ. สุมาลี สิงหนิยม
17สถิติไม่ใช้พารามิเตอร์ ๒3 0 6 บรรยายและสาธิตการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล

ผศ. สุมาลี สิงหนิยม
18สอบปลายภาค (Final Examination) 3 0 6 สอบ
19รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศึกษา51 0 102
6. Textbook
-