COURSE OUTLINE
1. Suject ENAT504 PRODUCTION AND SERVICE INDUSTRIAL DEVELOPMENT
สวทม๕๐๔ การพัฒนาการผลิตและการบริการ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR RESOURCE DEVELOPMENT
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์และประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมที่สนใจได้
2. ประยุกต์ความรู้และทฤษฎีการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อมมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการวิจัยเชิงระบบ ตลอดจนเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
3. วางแผนและนำเสนอการเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
4. Course Director Asst.Prof.Dr. MONTHIRA YUTTITHAM
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01๑) แนะนำรายวิชา: วัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมิน ๒) แนวคิดและหลักการเบื้องต้นของเทคโนโลยี การออกแบบ เครื่องมือ การประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อม 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
02หลักการประเมินความเหมาะสมของเทคโนโลยีและนวัตกรรม3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. กันต์ ปานประยูร
03หลักการออกแบบ เชิงนิเวศและ นิเวศอุตสาหกรรม (๑) 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มอ.ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
04หลักการออกแบบ เชิงนิเวศและ นิเวศอุตสาหกรรม (๒) 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มอ.ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
05ทางเลือกการออกแบบ เครื่องมือ การประดิษฐ์ และนวัตกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา: Cleaner Technology3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
06หลักการออกแบบและการพัฒนาเครื่องมือ เทคนิค เทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง ด้านพลังงาน 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. กันต์ ปานประยูร
07สอบกลางภาค ผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
08นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม: ที่มาความสำคัญและความรู้เบื้องต้นของการประเมิน วัฎจักรชีวิต 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
09การสร้างทางเลือกการออกแบบ: หลักการประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์, การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการศึกษา3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
10การตัดสินใจและกำหนดแผน: หลักการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์, การจัดทำบัญชีรายการด้านสิ่งแวดล้อมและการเก็บข้อมูล, ฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
11หลักการประเมิน วัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์: การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม, การแปลผลการศึกษา,การจัดทำและเสนอรายงานอย่างเป็นระบบ 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
12กรณีศึกษาของการประเมินวัฎจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. กฤตณะ พฤกษากร
13การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีการ ลดร่องรอยคาร์บอน 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
14การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มอ.ดร. พูนเพิ่ม วรรธนะพินทุ
15การประเมินวอเตอร์ฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
16เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. กันต์ ปานประยูร
17สอบปลายภาค ผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
6. Textbook
-