COURSE OUTLINE
1. Suject ENAT503 SEMINAR
สวทม๕๐๓ สัมมนา
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN APPROPRIATE TECHNOLOGY FOR RESOURCE DEVELOPMENT
3. Course Objecttive 1. เรียนรู้การวางแผนและดำเนินการวิจัยอย่างเป็นระบบ และมีจรรยาบรรณโดยมีเนื้อหาสาระครอบคลุม ประเด็นปัญหาและสังเคราะห์แนวทางการตอบโจทย์ของปัญหาอย่างตรงประเด็น
2. วางแผนขั้นตอนการดำเนินงาน การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลและเลือกวิธีทางสถิติและแปลผลได้อย่างเหมาะสมกับโครงสร้างของข้อมูลและวัตถุประสงค์การวิจัย
3. สรุปผลการวิจัย อภิปรายและนำเสนอผลงานการวิจัยโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Lect.Dr. PIANGJAI PEERAKIATKHAJOHN
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01- แนะนำรายวิชา - ความสำคัญ และทฤษฎีการวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม - หลักการและระเบียบวิธีวิจัย - ประเภทของงานวิจัย 3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
02- การตั้งโจทย์การวิจัย - การกำหนดหัวข้อการวิจัย - การกำหนดสมมติฐานการวิจัย - กรอบแนวคิดการวิจัย - การกำหนดขอบเขตการวิจัย - การทบทวนวรรณกรรม3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
03การคัดลอกผลงานทางวิชาการ (Plagiarism)3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. สุรีย์วัลย์ สิทธิจันดา
04จริยธรรมการวิจัยในคน3 0 6 บรรยายและอภิปรายรศ.ดร. อุทัยทิพย์ เจี่ยวิวรรธน์กุล
05- จริยธรรมการวิจัยในสัตว์และพืช - การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง 3 0 6 บรรยายและอภิปรายรศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
06- การออกแบการวิจัยเชิงคุณภาพ - ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ - เทคนิคการสัมภาษณ์ - การสัมภาษณ์ในการวิจัยเชิงคุณภาพ - การสัมภาษณ์เชิงลึก - การทำ Focus group 3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. สุกัญญา เสรีนนท์ชัย
07การออกแบบการทดลองทางสิ่งแวดล้อมและสถิติวิเคราะห์3 0 6 บรรยายและอภิปราย
รศ. วิมล สอนแจ่ม
08ระเบียบวิธีวิจัยโดยใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์เป็นเครื่องมือ3 0 6 บรรยายและอภิปรายรศ.ดร. นวลจันทร์ สิงห์คราญ
09- การเขียนเอกสารอ้างอิง - การเขียนโครงร่างงานวิจัย - การเขียนบทความเชิงวิชาการ - การเขียนและเผยแพร่งานวิจัย3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
10การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านนวัตกรรมทางสิ่งแวดล้อมผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายอ.ดร. นรินทร์ บุญตานนท์
11การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายรศ.ดร. สยาม อรุณศรีมรกต
12การวิเคราะห์วิธีวิจัยการจัดการขยะผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. จิรทยา พันธุ์สุข
13การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านเกษตรกรรม ผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ. มณฑิรา ยุติธรรม
14การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. ปรียาพร เกิดฤทธิ์
15การวิเคราะห์วิธีวิจัยด้านพลังงาน ผ่านตัวอย่างงานวิชาการ (Academic paper) ที่เกี่ยวข้อง3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. กันต์ ปานประยูร
16เทคนิคการนำเสนองานวิจัยเพื่อการประชุมวิชาการรูปแบบการบรรยายและโปสเตอร์3 0 6 บรรยายและอภิปรายผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
17นำเสนอร่างข้อเสนอวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 3 0 0 นำเสนองานผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
6. Textbook
-