COURSE OUTLINE
1. Suject ENTM603 TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL POLLUTION MANAGEMENT
สวทบ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT(Special Program)
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์หลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แยกแยะปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่มาของมลพิษประเภทต่างๆ สามารถชี้นำสังคมให้เข้าใจสภาพปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์หลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แยกแยะปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่มาของมลพิษประเภทต่างๆ สามารถชี้นำสังคมให้เข้าใจสภาพปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ
3. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษประเภทต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของมลพิษที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
4. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษประเภทต่างๆ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของมลพิษที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
5. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข
6. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข
7. ประยุกต์เทคโนโลยีในการป้องกัน และการลดควบคุมมลพิษมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
8. ประยุกต์เทคโนโลยีในการป้องกัน และการลดควบคุมมลพิษมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
9. ทำงานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
10. ทำงานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Assoc.Prof.DR. JARUWAN WONGTHANATE
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา ๑. ประเภท และ แหล่งมลพิษ ๒. หลักการการป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ๓. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ๔. เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายกลุ่มมอบหมายงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
01แนะนำรายวิชา ๑. ประเภท และ แหล่งมลพิษ ๒. หลักการการป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ๓. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ๔. เทคโนโลยีการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา
การอภิปรายกลุ่มมอบหมายงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
02-การจัดการมลพิษทางน้ำ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ ๓. คุณภาพน้ำ ๔. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
02-การจัดการมลพิษทางน้ำ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ ๓. คุณภาพน้ำ ๔. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
03การจัดการมลพิษทางน้ำ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ ๓. คุณภาพน้ำ ๔. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
03การจัดการมลพิษทางน้ำ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำ ๒. ผลกระทบของมลพิษทางน้ำ ๓. คุณภาพน้ำ ๔. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ ๕. การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
04การบำบัดมลพิษทางน้ำ ๑. เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ๒. การควบคุมมลพิษทางน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
04การบำบัดมลพิษทางน้ำ ๑. เทคโนโลยีการบำบัดน้ำเสีย ๒. การควบคุมมลพิษทางน้ำ3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
05-06การจัดการขยะและของเสียอันตราย ๑. ประเภทและแหล่งกำเนิดของขยะและของเสียอันตราย ๒. การจัดการขยะชุมชน ๓. การจัดการกากอุตสาหกรรม ๔. ของเสียอันตราย การควบคุมป้องกัน การเคลื่อนย้ายข้ามแดน ๕. เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูปของเสีย ๖. เทคโนโลยีในการบำบัดและการกำจัดของเสีย6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
05-06การจัดการขยะและของเสียอันตราย ๑. ประเภทและแหล่งกำเนิดของขยะและของเสียอันตราย ๒. การจัดการขยะชุมชน ๓. การจัดการกากอุตสาหกรรม ๔. ของเสียอันตราย การควบคุมป้องกัน การเคลื่อนย้ายข้ามแดน ๕. เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูปของเสีย ๖. เทคโนโลยีในการบำบัดและการกำจัดของเสีย6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
07วัตถุอันตราย ๑. ประเภทวัตถุอันตราย ๒. การควบคุมและการจัดการวัตถุอันตราย การขนส่ง การควบคุมเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย ๓. ผลกระทบของของเสียและวัตถุอันตราย3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
07วัตถุอันตราย ๑. ประเภทวัตถุอันตราย ๒. การควบคุมและการจัดการวัตถุอันตราย การขนส่ง การควบคุมเหตุ และสถานการณ์ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย ๓. ผลกระทบของของเสียและวัตถุอันตราย3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
08การจัดการการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ๑. คุณภาพน้ำใต้ดินและการตรวจวัด ๒. การปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๓. การควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๔. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูน้ำใต้ดิน3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
08การจัดการการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ๑. คุณภาพน้ำใต้ดินและการตรวจวัด ๒. การปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๓. การควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๔. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูน้ำใต้ดิน3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย, ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
09สอบกลางภาค: Take home0 0 0 รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
09สอบกลางภาค: Take home0 0 0 รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
10-11การจัดการมลพิษทางดิน ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน ๒. คุณภาพดินและการตรวจวัด ๓. หลักการจัดการมลพิษทางดิน ๔. ผลกระทบจากมลพิษทางดิน ๕. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพดิน6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม, ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
10-11การจัดการมลพิษทางดิน ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางดิน ๒. คุณภาพดินและการตรวจวัด ๓. หลักการจัดการมลพิษทางดิน ๔. ผลกระทบจากมลพิษทางดิน ๕. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูคุณภาพดิน6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม, ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
12-13การจัดการมลพิษทางอากาศ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ๒. คุณภาพทางอากาศและการตรวจวัด ๓. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ๔. เทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ 6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม, ผศ.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
12-13การจัดการมลพิษทางอากาศ ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ ๒. คุณภาพทางอากาศและการตรวจวัด ๓. ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ ๔. เทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ 6 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม, ผศ.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
14การจัดการมลพิษทางเสียง ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงและการตรวจวัด ๒. ผลกระทบของมลพิษทางเสียง ๓. เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม, ผศ.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
14การจัดการมลพิษทางเสียง ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงและการตรวจวัด ๒. ผลกระทบของมลพิษทางเสียง ๓. เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง 3 0 6 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่ม, ผศ.ดร. เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์
15การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ๑. หลักการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง • Hazard Identification • Dose-Response Assessment • Exposure Assessment • Risk Characterization ๒. กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี, รศ.ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี
15การประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อม และสุขภาพ ๑. หลักการและขั้นตอนการประเมินความเสี่ยง • Hazard Identification • Dose-Response Assessment • Exposure Assessment • Risk Characterization ๒. กรณีศึกษาการประเมินความเสี่ยงจากมลพิษสิ่งแวดล้อม 3 0 12 บรรยาย กรณีศึกษา และการอภิปรายกลุ่มรศ.ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี, รศ.ดร. เบญจภรณ์ ประภักดี
16- การนำเสนอรายงาน - สรุปสาระสำคัญของรายวิชา3 0 6 - การนำเสนอรายงาน
ด้านเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
- สรุปสาระสำคัญของรายวิชา
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
16- การนำเสนอรายงาน - สรุปสาระสำคัญของรายวิชา3 0 6 - การนำเสนอรายงาน
ด้านเทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
- สรุปสาระสำคัญของรายวิชา
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
17สอบปลายภาค: Take home 0 0 0 รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
17สอบปลายภาค: Take home 0 0 0 รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร, รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
6. Textbook
-