COURSE OUTLINE
1. Suject ENTM603 TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL POLLUTION MANAGEMENT
สวทบ๖๐๓ เทคโนโลยีการจัดการมลพิษสิ่งแวดล้อม
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
3. Course Objecttive 1. วิเคราะห์หลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม แยกแยะปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม รวมถึงที่มาของมลพิษประเภทต่างๆ สามารถชี้นำสังคมให้เข้าใจสภาพปัญหาอย่างมีจรรยาบรรณ
2. วิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อมจากมลพิษประเภทต่าง ๆ รวมถึงวิเคราะห์ความเสี่ยงของมลพิษที่มีต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
3. ประเมินความเสี่ยงและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในสถานการณ์ปัจจุบัน และแนวทางแก้ไข
4. ประยุกต์เทคโนโลยีในการป้องกัน และการลดควบคุมมลพิษมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม
5. ทำงานเป็นกลุ่มและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในการอภิปรายกลุ่มและนำเสนองานโดยใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม
4. Course Director Lect.Dr. JIRATAYA ROEMMONTRI
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำรายวิชา และหลักการเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ๑.ประเภทสารมลพิษ และแหล่งกำเนิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ๒. สถานการณ์มลพิษสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มปัญหาในระดับประเทศและภูมิภาค/ กรณีศึกษา ๓. หลักการการป้องกัน ควบคุม และบำบัดมลพิษสิ่งแวดล้อม ๔. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษและการฟื้นฟูคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3 0 6 -บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
-มอบหมายงาน และสืบค้นข้อมูลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
02การจัดการมลพิษทางน้ำ ๑. ประเภท แหล่งกำเนิดมลพิษทางน้ำและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๒. คุณภาพน้ำ มาตรฐาน และแนวทางการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ๓. หลักการป้องกันมลพิษทางน้ำและการประยุกต์ใช้/ กรณีศึกษา ๔. การฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
03หลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางน้ำและการจัดการกากตะกอน (1) ๑. หลักการเลือกใช้เทคโนโลยีบำบัดมลพิษทางน้ำที่เหมาะสม ๒. เทคโนโลยีการบำบัดมลพิษทางน้ำ 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
04หลักการและเทคโนโลยีการจัดการมลพิษทางน้ำและการจัดการกากตะกอน (2) ๑. การนำน้ำเสียกลับมาใช้ประโยชน์/ กรณีศึกษา ๒. เทคโนโลยีการบำบัดและกำจัดกากตะกอน 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
รศ.ดร. จารุวรรณ วงค์ทะเนตร
05การจัดการมลพิษทางอากาศ (1) ๑. ประเภท แหล่งกำเนิดมลพิษทางอากาศ และผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภาวะอากาศ/กรณีศึกษา ๒. คุณภาพทางอากาศ และสถานการณ์มลพิษอากาศในประเทศไทย 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
06การจัดการมลพิษทางอากาศ (2) ๑. การเก็บตัวอย่างและการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ ๒. เทคโนโลยีการควบคุมและบำบัดมลพิษทางอากาศ 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
07การจัดการมลพิษทางเสียง ๑. แหล่งกำเนิดมลพิษทางเสียงและผลกระทบของมลพิษทางเสียง ๒. หลักการและเทคนิคการตรวจวิเคราะห์เสียง การแปลผล และการคำนวณ ๓. เทคโนโลยีในการควบคุมและป้องกันมลพิษทางเสียง 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
08สอบกลางภาค Take home
09การจัดการขยะและของเสียอันตราย (1) ๑. ประเภท แหล่งกำเนิดของขยะ และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ๒. หลักการจัดการขยะชุมชนและกากอุตสาหกรรม ๓. เทคโนโลยีในการลดและการแปรรูปของเสีย/กรณีศึกษา 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
10การจัดการขยะและของเสียอันตราย (2) ๑. เทคโนโลยีในการบำบัดและการกำจัดของเสีย ๒. เทคโนโลยีฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อน3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน

ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
11การจัดการวัตถุอันตราย ๑. ประเภทวัตถุอันตราย ๒. ระบบป้ายและฉลากกำกับวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ๓. ของเสียอันตราย การควบคุมป้องกัน การเคลื่อนย้ายข้ามแดน ๔.การขนส่งวัตถุอันตรายและของเสียอันตราย ๕. สถานการณ์ฉุกเฉินจากวัตถุอันตราย การตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน และการฟื้นฟู 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
ผศ.ดร. อัจฉรา อัศวรุจิกุลชัย
12การจัดการมลพิษทางดิน (1) ๑. ภาวะมลพิษของดิน เส้นทางของสารมลพิษ แหล่งกำเนิด และการปนเปื้อน ๒. คุณภาพดินและการตรวจวิเคราะห์ ๓. หลักการจัดการและการป้องกันมลพิษทางดิน 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
13การจัดการมลพิษทางดิน (2)3 0 6 ๑. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูมลพิษทางดิน
๒. กรณีศึกษาปัญหามลพิษทางดินในปัจจุบัน
ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
14การจัดการการปนเปื้อนน้ำใต้ดิน ๑. คุณภาพน้ำใต้ดินและการตรวจสอบการปนเปื้อนของน้ำใต้ดิน ๒. การเคลื่อนตัวของสารปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๓. หลักการควบคุมและป้องกันการปนเปื้อนในชั้นน้ำใต้ดิน ๔. เทคโนโลยีในการบำบัดและฟื้นฟูน้ำใต้ดิน 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
ผศ.ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
15หลักการประเมินความเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ๑. หลักการและประเภทของความเสี่ยง ๒. การระบุความเป็นอันตราย (Hazard Identification) ๓. การประเมินความเป็นพิษ (Toxic analysis) ๔.การประเมินการรับสัมผัสสารพิษ (Exposure assessment) ๕.การกำหนดลักษณะความเสี่ยงโดยการคำนวณ (Risk Characterization) ๖. การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง และกรณีศึกษา 3 0 6 - บรรยาย
-กรณีศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การเรียนรู้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระหว่างเรียน
ผศ.ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
16กรณีศึกษา: การป้องกันและการลดมลพิษ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขและจัดการปัญหามลพิษทางสิ่งแวดล้อม - การนำเสนอผลงานของนักศึกษา - สรุปสาระสำคัญของรายวิชา 3 0 6 บรรยาย
นำเสนองานกรณีศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
ผศ.ดร. จิรทยา เริ่มมนตรี
17สอบปลายภาค: Take home
6. Textbook
-