COURSE OUTLINE
1. Suject ENTM601 INTEGRATED ENVIRONMENTAL ASSESSMENT
สวทบ๖๐๑ การประเมินสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ
2. Program/Course Type MASTER OF SCIENCE PROGRAM IN TECHNOLOGY OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
3. Course Objecttive 1. อภิปรายองค์ประกอบและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศ อภิปรายวิธีการศึกษาและประเมินสิ่งแวดล้อม บูรณาการข้อมูลสิ่งแวดล้อม และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในระบบนิเวศเพื่อเสนอแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมบนพื้นฐานของความยั่งยืน
4. Course Director Assoc.Prof.DR. KANCHANA NAKHAPAKORN
5. Teaching Plan
week/No.Tiltlelecture hourLaboratory HourSelf study HourActivitiesTeacher
01แนะนำวิชา - นิเวศวิทยาศาสตร์หรือศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม - หลักการและแนวทางในการบูรณาการเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
รศ.ดร. กาญจนา นาคะภากร
02การสำรวจและจัดทำแผนที่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การอ่านแผนที่และการประยุกต์ใช้เพื่อการจัดการ 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
รศ.ดร. กาญจนา นาคะภากร
03ลักษณะภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลง การจัดการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
รศ.ดร. นาฏสุดา ภูมิจำนงค์
04- การจัดการทรัพยากรธรณี - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
05- การจัดการทรัพยากรดิน (ด้านกายภาพ) - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
06- การจัดการทรัพยากรดิน (ด้านเคมี) - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. มณฑิรา ยุติธรรม
07- การจัดการทรัพยากรน้ำ (เชิงปริมาณ) - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และ
ฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. กอบแก้ว มโนมัยพิบูลย์
08- การจัดการทรัพยากรน้ำ (เชิงคุณภาพ) - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
09- การจัดการทรัพยากรป่าไม้ - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. ธรรมรัตน์ พุทธไทย
10- การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า - การศึกษาและการวิเคราะห์ข้อมูล 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
รศ.ดร. รัตนวัฒน์ ไชยรัตน์
11- การศึกษาชุมชน 1 - การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
12- การศึกษาชุมชน 2 - การออกแบบงานวิจัยเชิงปริมาณ 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. กุลวดี แก่นสันติสุขมงคล
13- เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) - ดัชนีและตัวชี้วัดความยั่งยืน 1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
14- ดัชนีและตัวชี้วัดความยั่งยืน1 2 6 บรรยาย อภิปรายกลุ่ม และฝึกปฏิบัติ
ผศ.ดร. เพียงใจ พีระเกียรติขจร
15- การนำเสนอกรณีศึกษา1 2 6 อภิปรายกรณีศึกษาคณาจารย์ประจำหลักสูตร, รศ.ดร. กาญจนา นาคะภากร
6. Textbook
-