4. การจัดการน้ำ (Water)


4.1 นโยบาย/กิจกรรมการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงาน

4.1.1 โครงการการอนุรักษ์การใช้น้ำในส่วนงานอย่างเป็นระบบ Water conservation program

-  ได้ดำเนินโครงการเต็มรูปแบบแล้ว (มหาวิทยาลัยมีการกรอกข้อมูลการใช้น้ำอย่างเป็นระบบ)

การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ำ

 


4.2 มีโครงการรีไซเคิลน้ำหรือนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วมาใช้ช้ำ

- อยู่ในขั้นตอนการเตรียมโครงการ


4.3 มีการใช้อุปกรณ์ประหยัดน้ำ

- มีการเปลี่ยนทดแทนบางส่วน


4.4 ปริมาณการใช้น้ำประปาและน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติ เช่น  น้ำบาดาล  น้ำบ่อ ในปี 2559                    
น้ำประปา   2,759   ลบ.ม.  น้ำจากแหล่งธรรมชาติ          -      ลบ.ม.