5. การสัญจร (Transportation)


5.1 มีจำนวนยานพาหนะที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน (Total cars)

ประเภท จำนวน (คัน)
a จำนวนรถบัสของส่วนงาน -    คัน
b จำนวนผู้โดยสารเฉลี่ยในการเดินทางแต่ละครั้ง/วัน -    คัน
c จำนวนเที่ยวที่ให้บริการในแต่ละวัน -    เที่ยว
d จำนวนรถยนต์ (เก๋ง ตู้ กระบะ) ที่เป็นของส่วนงาน 8   คัน

5.2 จำนวนรถยนต์ที่เข้ามาในพื้นที่ส่วนงานโดยคิดเป็นค่าเฉลี่ยเมื่อนับจากวันทำงานและวันหยุด

ประเภท จำนวนรถเฉลี่ย (คัน/วัน)
รถยนต์ (เก๋ง  กระบะ  ตู้) -
รถจักรยานยนต์ -

หากส่วนงานอยู่ในพื้นที่ศาลายาไม่ต้องกรอกข้อมูล


5.3 จำนวนจักรยานที่มีอยู่ภายในส่วนงานต่อวัน (Traffic management of Faculty of Graduate School)

ประเภท จำนวนรถเฉลี่ย (คัน/วัน)
จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของส่วนงาน -
จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา 10
จักรยานที่เป็นทรัพย์สินของบุคลากรและนักศึกษา -

หากส่วนงานอยู่ในพื้นที่ศาลายาไม่ต้องกรอกข้อมูล


5.4 มีนโยบายในการจำกัดการใช้รถยนต์และจักรยานยนต์ในส่วนงาน

          - ไม่มีนโยบาย

   

5.5 มีนโยบายในการจำกัด หรือลดพื้นที่จอดรถในส่วนงาน

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การจอดรถและการจราจรบริเวณอาคารบัณฑิตวิทยาลัย
5.6 มีรถบัสสาธารณะของส่วนวิทยาเขต

- มี  และให้บริการฟรี (รถ Shuttle Bus ของมหาวิทยาลัย)


5.7 ระยะทางที่ยานพาพนะ (รถบัส รถยนต์ รถจักรยานยนต์) สัญจรภายในวิทยาเขตเฉลี่ย/วัน...17...กิโลเมตร

- ไม่ได้กำหนดเป็นนโยบาย แต่มีการใช้จักรยานได้


5.8 มีนโยบายในการใช้ทางเท้าและขี่จักรยาน