นโยบาย

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

เรื่อง นโยบายอนุรักษ์พลังงานบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฎิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการ
ปฎิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดพลังงาน ดังนี้

  1. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล

  2. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม กับการทำงาน โดยให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

  3. บัณฑิตวิทยาลัย จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

  4. บัณฑิตวิทยาลัย ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งนักศึกษาที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและรายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผน

  5. บัณฑิตวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน

  6. ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี