แผนการดำเนินงานด้านพลังงานและการจัดการขยะปีงบประมาณ 2564


ปีงบประมาณ 2562-2563


ปีงบประมาณ 2561


ปีงบประมาณ 2560
ปีงบประมาณ 2559
ปีงบประมาณ 2558
ปีงบประมาณ 2557

ปีงบประมาณ 2556

รายการ ต.ค. – ธ.ค. 55 ม.ค. – มี.ค. 56 เม.ย. – พ.ค. 56 มิ.ย. – ก.ย. 56
1.ดำเนินการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดโดยให้แต่ละ
ส่วนงานคิดวิธีประหยัดพลังงานแบบง่าย ๆ 3 อย่าง
และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
     
2.การจัดทำ Web Site เกี่ยวกับด้านพลังงาน และการจัดการขยะ
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
   
3.ดำเนินการโครงการจัดการพลังงานและการจัดการขยะ

3.1 จัดทำประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานบัณฑิตวิทยาลัย

3.2 แจ้งให้บุคลากรทราบในเบื้องต้นผ่านการจัดกิจกรรมงานปีใหม่

3.3 เปิดตัวโครงการ ชี้แจงให้ทราบถึงนโยบายและความคาดหวัง


3.4 จัดกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามนโยบาย
       3.4.1 ประกวดคำขวัญ
       3.4.2 เชิญชวนให้บุคลากรส่งมาตรการประหยัดพลังงาน
       3.4.3 จัดทำสื่อรณรงค์


ตุลาคม - กุมภาพันธ์


ตุลาคม - กุมภาพันธ์ตุลาคม - กุมภาพันธ์


ตุลาคม - กุมภาพันธ์
   
4. แต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาจัดทำแผนและกำหนด
แนวทางในการดำเนินการประหยัดพลังงานและ
การจัดการขยะ (PDCA) ประกอบด้วยตัวแทนจาก
ฝ่ายต่างๆ ในบัณฑิตวิทยาลัย
 
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
   
5. รวบรวมข้อมูลการใช้พลังงานและปริมาณขยะ
ตุลาคม - กุมภาพันธ์
6. ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุง      
ตุลาคม - กุมภาพันธ์

หมายเหตุ

  คือ   สิ่งที่จะดำเนินการ
  คือ   สิ่งที่ดำเนินการแล้ว/ระหว่างดำเนินการ