Green Network


สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

สำนักงานอธิการบดี มี 22 หน่วยงาน คือ

กองบริหารงานทั่วไป

กองแผนงาน

กองคลัง

กองบริหารงานวิจัย

กองทรัพยากรบุคคล

กองวิเทศสัมพันธ์

กองกิจการนักศึกษา

กองกฎหมาย

กองบริหารการศึกษา

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

กองพัฒนาคุณภาพ

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์

โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะ มี 17 คณะ คือ

คณะทันตแพทยศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะเทคนิคการแพทย์

คณะเวชศาสตร์เขตร้อน

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

คณะสาธารณสุขศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

คณะศิลปศาสตร์

คณะกายภาพบำบัด

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

 

 

สถาบัน มี 8 สถาบัน คือ

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้

สถาบันโภชนาการ

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว

สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย

สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา

 

วิทยาลัย มี 6 วิทยาลัย คือ

วิทยาลัยการจัดการ

วิทยาลัยราชสุดา

วิทยาลัยดุริยางคศิลป์

วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

วิทยาลัยนานาชาติ

วิทยาลัยศาสนศึกษา

 

หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์ มี 11 ศูนย์ คือ

ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา

ศูนย์สัตว์ทดลองแห่งชาติ

ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา

ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก

ศูนย์บริหารจัดการความเสี่ยง

ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์บริหารสินทรัพย์

ศูนย์บริหารทรัพย์สินทางปัญญา

ศูนย์ตรวจสอบภายใน

ศูนย์บริหารความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์พัฒนาปัญญาคม

 

 

วิทยาเขต มี 3 วิทยาเขต คือ

วิทยาเขตอำนาจเจริญ

วิทยาเขตนครสวรรค์

วิทยาเขตกาญจนบุรี

 

สภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย