นโยบายบัณฑิตวิทยาลัย

ตามที่มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงาน เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฎิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย เป็นส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการ
ปฎิบัติงาน บัณฑิตวิทยาลัย จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดพลังงาน ดังนี้

  1. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงานอย่างเหมาะสม โดยกำหนดให้การอนุรักษ์พลังงาน เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยมหิดล
  2. บัณฑิตวิทยาลัย จะดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม กับการทำงาน โดยให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีที่ใช้และแนวทางการปฏิบัติงานที่เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  3. บัณฑิตวิทยาลัย จะกำหนดแผนและเป้าหมายการอนุรักษ์พลังงานในแต่ละปี และสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
  4. บัณฑิตวิทยาลัย ถือว่าการอนุรักษ์พลังงานเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารและบุคลากรทุกคน รวมทั้งนักศึกษาที่จะต้องให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด เพื่อให้การติดตามตรวจสอบและรายงานต่อมหาวิทยาลัยเป็นไปตามแผน
  5. บัณฑิตวิทยาลัย จะให้การสนับสนุนทรัพยากรด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ เวลาในการทำงาน การฝึกอบรมและการมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น ตลอดจนการสนับสนุนอื่นๆ ที่จำเป็น เพื่อพัฒนาการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน
  6. ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย จะทบทวนและปรับปรุงนโยบาย เป้าหมายและแผนการดำเนินงานด้านพลังงานทุกปี


ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานการศึกษาดูงาน Green Office Green Office ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

อ่านเพิ่มเติม

โครงการศึกษาดูงานการประหยัดพลังงาน วันที่ 27 กันยายน 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้านพลังงาน อาคารอนุรักษ์พลังงานเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี

อ่านเพิ่มเติม

โครงการประกวดสวนมุมสวย ปี 2

อ่านเพิ่มเติม

ใบรับรอง ผ่านการประเมินการจัดประชุม/สัมมนา/ ฝึกอบรม ตามแนวทางการประชุมสีเขียว (Green Meeting) ในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม
อ่านข่าวทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

คำขวัญ GR-Green :

"รักโลก รักบัณฑิตฯ
ร่วมกันสักนิด...ประหยัดพลังงาน"คู่มือ การปฏิบัติลดการใช้
พลังงานสำหรับหน่วย
ราชการและรัฐวิสาหกิจ

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายประชาสัมพันธ์
การใช้ลิฟท์

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายประชาสัมพันธ์
การประหยัดไฟฟ้า

อ่านเพิ่มเติม

ป้ายประชาสัมพันธ์
ในห้องน้ำชาย-หญิง

อ่านเพิ่มเติม