2. พลังงานและการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Energy and Climate Change)


2.1 การใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ช่วยประหยัดพลังงาน

2.1.1 มีการใช้เครื่องไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงาน - Energy efficient appliances usage


การติดตั้งเครื่องปรับอากาศประหยัดไฟฟ้า เบอร์5
Replacement of Label No.5 Air Conditioners in the room 411-414  (4 sets).2.1.2 Installing of lighting isolated controls instead of the convention centralized control switch. The technicians has applied a trigger rope for controlling each light set in order to save energy.


The use of energy saving lightIsolated Lighting control switch


2.2 มีนโยบายการใช้พลังงานทดแทน ( Renewable energy usage policy )

-----ไม่มีโครงการอาคารประหยัดพลังงาน----

2.3 มีปริมาณการใช้ไฟฟ้าทั้งปี 2559 จำนวน 313,944 กิโลวัตต์ชั่วโมง

2.4 โครงการเกี่ยวกับการลดใช้พลังงาน ( Energy conservation program)
  2.4.1 คำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย (A  slogan contest for Energy Saving campaign).

คำขวัญรณรงค์ประหยัดพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย
The  Faculty  of  Graduate  Studies  Slogan  for  energy  saving  campaign

 
2.4.2 Energy  Saving  Campaigns  by  Faculty of  Graduate  Studies.


รณรงค์การใช้บันไดแทนลิฟท์

Convincing people to use the stairs instead of the elevator.

 


A campaign for toilet-paper savingA campaign for energy efficiency on elevator usage.บำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า
Maintenance of air conditioning


2.5 องค์ประกอบอาคารสีเขียวในส่วนงาน (Green Building)

--- ไม่มี ---

2.6 โครงการหรือกิจกรรมลดโลกร้อนในส่วนงาน (Climate change adaptation and mitigation program ) / 2.7 นโยบายการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Greenhouse gas emission reduction policy)
  2.6.1 Rehabilitation of a decorative garden in Phutthamonthon Buddhist park.


การปรับปรุงสวนหย่อมพุทธมณฑล
Rehabilitation of a decorative garden in Phutthamonthon Buddhist park
การจัดทำเรือนเพาะชำ
Preparation of plant nursery


  2.6.2 A wooden arbour.

The Faculty has built a wooden arbour for multi-purpose of using for students and staff. The arbour was rebuilt from used-material which was withdrawn from another place.


Pavillion "Ruamjairak"

  2.6.3 Building of decorative arbour for graduation ceremony.

The Faculty built a decorative arbour for graduation ceremony in the Faculty of Graduate Studies park. The arbour was made of used-materials.


การจัดทำซุ้มรับปริญญา

Arbour for Graduation

  2.6.4 การปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (The Faculty of Graduate Studies Landscape Improvement.)

The Faculty of Graduate Studies has rehabilitated the landscape and environment in the Faculty of Graduate Studies area. Some used-materials and wooden-waste have been built as a forest corner for relaxing purpose.


การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการจัดทำมุมสวนเงาไม้พิธีเปิดมุมสวนเงาไม้

  2.6.5 A Green car project

A Green car is an energy conservative vehicle. The vehicle is used for carrying wooden waste and garbages.


An invented vehicle for fuel saving