6. การศึกษาของส่วนงาน (Education)


ก. การศึกษา (300 คะแนน) (โปรดแนบรายชื่อวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน)

ประเภท MUGE ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
6.1 รายวิชาที่สอนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในปีการศึกษา 2557 - - - - -
6.2 รายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2557 - - - 8 -

ข. การวิจัย

ประเภท
จำนวน (บาท)
ปี 2556 ปี 2556 ปี 2558
6.3 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน - - -
6.4 จำนวนเงินวิจัยทั้งหมด (โดยรวมข้อ 6.3) 100,000 100,000 100,000

ค. ผลงานตีพิมพ์และงานแสดง

ประเภท
จำนวนผลงาน (เรื่อง) และงานแสดง  (ครั้ง)
ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558
6.5 จำนวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน - - -
6.6 จำนวนงานแสดงทางวิชาการที่เกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน
       เช่น การประชุม นิทรรศการ การดูงาน จัดสัมมนา กิจกรรมที่จัดโดยส่วนงาน
4 - -

6.7 จำนวนชมรมหรือองค์กรของนักศึกษาทุกชั้นปีในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน --- ไม่มี ---
6.8 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม http://www.grad.mahidol.ac.th/gr-green/