คณะกรรมการ


เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงานบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนาระบบ ประธานคณะกรรมการ
3. หัวหน้างานหรือผู้แทน คณะกรรมการ
4. นายสมหมาย ธนรักศักดิ์ คณะกรรมการ
5. นายอนันต์ สุวิมลเสถียร คณะกรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุภาพร มั่นหรั่ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
2. ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
3. สื่อสารให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทราบและมีความตระหนักต่อการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย และนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
4. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการทำงาน
6. ประสานงานกับทุกหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล และวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึงนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
7. ส่งเสริมให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
8. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล
9. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล


ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย