คณะกรรมการ

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการจัดการพลังงาน ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอยกเลิกคำสั่งบัณฑิตวิทยาลัย ที่ ๐๐๔๖๐/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการการจัดการพลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย และขอแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการพลังงาน ระบบกายภาพและสิ่งแวดล้อม บัณฑิตวิทยาลัย ดังมีรายนามต่อไปนี้

1. คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ปรึกษา
2. รองคณบดีฝ่ายบริหารและภารกิจพิเศษ ประธานคณะกรรมการ
3. หัวหน้างานหรือผู้แทน คณะกรรมการ
4. นายสมหมาย ธนรักศักดิ์ คณะกรรมการ
5. นายอนันต์ สุวิมลเสถียร คณะกรรมการ
6. หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะกรรมการและเลขานุการ
7. นางสุภาพร มั่นหรั่ง คณะกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


โดยคณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการปฏิบัติตามแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
2. ขับเคลื่อนให้เกิดการปฏิบัติตามแนวทางมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
3. สื่อสารให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ทราบและมีความตระหนักต่อการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงาน บัณฑิตวิทยาลัย และนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
4. ดำเนินการและพัฒนาระบบการจัดการพลังงาน ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายอนุรักษ์พลังงานบัณฑิตวิทยาลัย
5. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรพลังงานของบัณฑิตวิทยาลัยให้เหมาะสมกับการทำงาน
6. ประสานงานกับทุกหน่วยงานของบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบายอนุรักษ์พลังงานของ บัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล และวิธีการจัดการพลังงาน รวมถึงนโยบายส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัย เชิงนิเวศน์
7. ส่งเสริมให้เกิดการเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศน์
8. ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ มหาวิทยาลัยมหิดล
9. รายงานผลการดำเนินงานต่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหิดล