ถาม-ตอบระบบใหม่ (FAQs)
การลงทะเบียนและการเรียน GRID
A: การเรียนการสอนเป็นในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex หรือโปรแกรมที่ผู้สอนกำหนด
A: เจ้าหน้าที่และอาจารย์ผู้สอนจะมี e-mail ของนักศึกษาที่นักศึกษาได้กรอกข้อมูลไว้ตอนจองรายวิชา เจ้าหน้าที่จะส่งรายละเอียดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาเช่น เอกสารประกอบการเรียน, ตารางเรียน และEmailของอาจารย์ผู้สอน ให้นักศึกษาทราบเพื่อเตรียมตัวก่อนเปิดเรียนทาง e-mail

การจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์ (E-Thesis Format)
Q: ถ้าต้องการจัดรูปเล่มวิทยานิพนธ์มีแบบฟอร์มหรือตัวอย่างให้ใช้งานหรือไม่

A: นักศึกษาสามารถเข้าไป Download แบบฟอร์มที่ทางบัณฑิตวิทยาลัยจัดทำให้ในระบบ e-Thesis Format ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/


การส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ออนไลน์ (E-Thesis Submission)
Q: ถ้าต้องการส่งไฟล์วิทยานิพนธ์มาที่บัณฑิตวิทยาลัยสามารถทำได้อย่างไร

A: นักศึกษาสามารถเข้าไป Upload ไฟล์วิทยานิพนธ์ให้บัณฑิตวิทยาลัยได้ในระบบ e-Thesis Submission ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/thai/current-students/


การส่งใบคำร้องต่างๆและ Upload เอกสารของนักศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
Q: ถ้านักศึกษาต้องการส่งใบคำร้องต่างๆเข้ามา Online สามารถทำได้อย่างไร

A: นักศึกษาสามารถเข้าไป Download และ Upload ใบคำร้องต่างๆ เพื่อส่งมาที่บัณฑิตวิทยาลัย ผ่านระบบ Student Service System และเลือกเมนู Request Form ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/GoPZ_Temp/main/FormLogin.php

การสอบ MU GRAD TEST และ MU GRAD PLUS
A: กรณีที่ยกเลิกการสอบบัณฑิตวิทยาลัยไม่คืนค่าสมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ตามประกาศการสอบภาษาอังกฤษของบัณฑิตวิทยาลัย http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/mutest/index.php?module=ANNOUCE_th.php ทั้งนี้ผู้สมัครจะได้สอบเมื่อสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 เป็นปกติแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปทาง e-mail ที่ใช้สมัครสอบ เพื่อแจ้งกำหนดการสอบใหม่ และจะดำเนินการย้ายรอบให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย
A: งานศูนย์ภาษา ดำเนินการสอบเทียบเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MU GRAD TEST(Computer-based), MU GRAD Plus, MU GRAD TEST (Speaking Section), MU GRAD TEST (Writing Section) สำหรับผู้แจ้งความประสงค์ขอสอบกรณีเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยจะเป็นการสอบรอบละ 10 คน เท่านั้น แต่ทั้งนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ ขึ้นอยู่กับ พรก. ฉุกเฉิน และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นสำคัญ ผู้สนใจสมัครสอบสามารถ สมัครสอบได้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้น

การยื่นผลคะแนน TOEFL iBT และ IELTS
Q: กรณีต้องการส่งคะแนนผลการสอบTOEFL iBT หรือ IELTS จะดำเนินการอย่างไร

A: กรณีที่ต้องการส่งคะแนนผลการสอบ TOEFL iBT หรือ IELTS สามารถส่งได้ที่ e-mail: gradlc@mahidol.ac.th เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลและบันทึกผลให้ต่อไป


การตรวจบทคัดย่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์ (Abstract)
Q: การติดต่อเพื่อส่งตรวจ Abstract จะต้องดำเนินการอย่างไร

A: นักศึกษาสามารถรับบริการขอตรวจ Abstract ผ่านระบบ Abstract online ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 เป็นต้นไป ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/grad/Abstract_OnlineV2/index.php


การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร
Q: ถ้าต้องการตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งเข้ามา Online สามารถทำได้อย่างไร

A: อาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตรสามารถเข้าไปตรวจสอบไฟล์วิทยานิพนธ์ที่นักศึกษาส่งมาได้ใน ระบบฐานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/prof/advisor/home.php?lang=en&module=login.php


การส่งเอกสารจากหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย
Q: ถ้าหลักสูตรต้องการส่งเอกสารเข้ามาที่บัณฑิตวิทยาลัยต้องทำอย่างไร

A: หลักสูตรสามารถ Upload เอกสารเข้ามาได้ที่ https://graduate.mahidol.ac.th/forms_cur/form_login.aspxช่องทางการติดต่อกับงานศูนย์ภาษา บัณฑิตวิทยาลัย
Q: ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลงานศูนย์ภาษา

A: สามารถส่งข้อมูลมายัง e-mail กลางของงานศูนย์ภาษา: gradlc@mahidol.ac.th หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การเรียนการสอนรายวิชา GRID:
คุณฑิฆัมพร เล้าเจริญ e-mail: tikamporn.lao@mahidol.ac.th
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
การตรวจหัวข้อภาษาอังกฤษ และบทคัดย่อ Abstract:
คุณศรีวรรณา ขวัญชุม e-mail: sriwanna.khw@mahidol.ac.th
คุณพรทิพย์ นิสสะ e-mail: porntip.nis@mahidol.ac.th
การเทียบผลคะแนนภาษาอังกฤษ IELTS ,TOEFL iBT:
คุณอาณัติ ปาลพันธุ์ e-mail: arnath.pal@mahidol.ac.th
การสอบ MU GRAD TEST / MU GRAD Plus:
คุณสปันนา ศรีเวียง e-mail: sapanna.sri@mahidol.ac.th
คุณณัฐนิชา แดนมะตาม e-mail: natthanishah.dan@mahidol.ac.th

ช่องทางการติดต่อกับงานบริการการศึกษา
Q: ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลงานบริการการศึกษา

A: ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในเรื่องต่างๆ ดังนี้

การส่งไฟล์วิทยานิพนธ์ออนไลน์ (E-Thesis Submission)
คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร e-mail: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล e-mail: pornsawan.saa@mahidol.ac.th
การตรวจสอบวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและประธานหลักสูตร
คุณนิธิวัฒน์ กีรติถาวร e-mail: nithiwat.kee@mahidol.ac.th
คุณพรสวรรค์ สวัสดิ์ตาล e-mail: pornsawan.saa@mahidol.ac.th
การส่งใบคำร้องต่างๆและ Upload เอกสารของนักศึกษาถึงบัณฑิตวิทยาลัย
คุณราเมศ ทิพย์เนตรา e-mail: ramest.tip@mahidol.edu
การส่งเอกสารจากหลักสูตรถึงบัณฑิตวิทยาลัย
คุณราเมศ ทิพย์เนตรา e-mail: ramest.tip@mahidol.edu


ข้อมูลโดย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย