วันจันทร์ที่   8   มีนาคม   พ.ศ. 2564

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (หลักสูตรภาคพิเศษ)

อาจารย์ ดร. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์
อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต
MASTER OF ENGINEERING PROGRAM IN LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN (SPECIAL PROGRAM)
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

"ผลิตมหาบัณฑิตผู้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาและประยุกต์ พหุวิทยาการด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มีทักษะการทำวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินผลงานวิจัยอย่างเชี่ยวชาญ เป็นผู้นำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ "

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ตั้งแต่วันนี้ – 4 ธันวาคม 2560

จุดเด่นของ สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

Healthcare Logistics

 • เป็นหลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) บูรณาการและ ผสมผสานศาสตร์ด้านวิศวกรรมอุตสาหการ การจัดการอุตสาหกรรม การบริหารธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องเข้ากับศาสตร์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เพี่อแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ
 • เป็นหลักสูตรแห่งแรกของประเทศไทยในด้านระบบห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ ที่เปิดภายใต้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 • หลักสูตรเหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้ที่เพิ่งจบปริญญาตรี (สาขาพยาบาล เภสัช วิทยาศาสตร์การแพทย์ และ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่สนใจในการบริหารจัดการระบบห่วงโซ่อุปทานสุขภาพ
 • การเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ทฤษฎีเพี่อนำไปแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนา ระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานสุขภาพได้จริงในองค์กรภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม โรงพยาบาล ฯลฯ

Industrial and Service logistics

 • หลักสูตรพหุวิทยาการ (Multidisciplinary) บูรณาการและ ผสมผสานศาสตร์ ด้านโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ และการบริหารการจัดการเพี่อแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทานในภาคธุรกิจ /ภาคอุตสาหกรรม
 • เหมาะสำหรับผู้บริหารระดับนโยบาย ผู้บริหารระดับกลาง พนักงานระดับปฏิบัติการ และผู้ที่เพิ่งจบปริญญาตรี (สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ และ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง) ที่สนใจในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาโลจิสติกส์และระบบห่วงโซ่อุปทาน
 • การเรียนการสอนเน้นการประยุกต์ทฤษฎี เพี่อนำไปแก้ปัญหา/ปรับปรุง/พัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานได้จริงในองค์กรภาคธุรกิจ /ภาคอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร

แผน ก แบบ ก (2)

 1. สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสําเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคการ ศึกษาในหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยา-ศาสตรบัณฑิต หลักสูตรในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิตหรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป
  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากประกาศ เรื่องมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษฯ ที่ : http://www.grad.mahidol.ac.th/th/current-students/language-center.php หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่งานศูนย์ภาษา โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 221-222
 4. ผู้สมัครเข้าศึกษาที่มีคุณสมบัตินอกเหนือจากเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้นอาจได้รับการพิจารณาให้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาตามดุลยพินิจของประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 5. กรณีคุณสมบัติผู้สมัครไม่ตรงตามที่หลักสูตรสาขาวิชากำหนดให้แนบ คำร้องขออนุมัติสมัครสอบ โดยผ่านอาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอบคัดเลือกของหลักสูตรสาขาวิชา ก่อนสมัคร (ดาวน์โหลดคำร้อง ขออนุมัติสมัครสอบได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/admission-forms.php) เมนูแบบฟอร์มรับสมัครต่างๆ)

แผน ข

 1. สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรในสาขาวิชาวิทยาศาสร์สุขภาพ บริหารธุรกิจบัณฑิต หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันอุดมศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
 2. ได้แต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.50
 3. ประสบการณ์การทํางานที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน บริการสุขภาพ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี (ต้องแสดงเอกสารรับรองประสบการณ์การทำงานเมื่อยื่นใบสมัครด้วย)
 4. ผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองหรือผลคะแนนความรู้ภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษขั้นต่ำที่รับเข้าศึกษา (ผลสอบภาษาอังกฤษต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร) คือ
  IELTS ที่ระดับ 3 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL INTERNET BASED ที่ระดับ 32 คะแนนขึ้นไป หรือ
  TOEFL ITP (เฉพาะที่จัดสอบโดยบัณฑิตวิทยาลัย) ที่ระดับ 400 คะแนนขึ้นไป
  MU GRAD TEST (Computer Based) ที่ระดับ 36 คะแนนขึ้นไป

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

 1. บุคลากรระดับปฏิบัติการถึงผู้บริหารในองค์กรทั้งภาคเอกชน ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ ทั้งในกิจการบริการสุขภาพ การผลิตสินค้าและบริการในแผนกที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เช่น ขนส่ง คลังสินค้า จัดซื้อ วางแผนและควบคุมการผลิต การบริการ
 2. ที่ปรึกษาด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 3. วิทยากรหรือผู้ถ่ายทอดความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 4. นักวิจัยในสาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

งานรับนักศึกษา หรือ งานวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
โทรศัพท์ ๐ ๒๔๔๑ ๙๑๒๙ ,๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓
โทรสาร ๐ ๒๔๔๑ ๙๑๒๙
หรือที่ http://www.grad.mahidol.ac.th
Email: gradthai@mahidol.ac.th
อ.ดร. เดชรัตน์ สัมฤทธิ์ โทร ๐๘๓ ๕๕๔ ๙๖๙๕ ,
Email : detchara.sum@mahidol.ac.th
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/3816MS00.php

ผู้สนใจเข้าศึกษา สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรได้ที่

http://www.grad.mahidol.ac.th/th/prospective-students/view.php?id=3816M01S
https://www.eg.mahidol.ac.th/egmu/
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร : ตุลาคม – กุมภาพันธ์ ของทุกปี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานวิเทศสัมพันธ์และข่าวประชาสัมพันธ์ , งานรับนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. ๐ ๒๔๔๑ ๙๑๒๙ ,๐ ๒๔๔๑ ๔๑๒๕ ต่อ ๒๐๘ – ๒๑๐, ๑๑๒ – ๑๑๓