วันอาทิตย์ที่   25   กันยายน   พ.ศ. 2565

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37


ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

วันที่ 2 – 9 มิถุนายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 "มอดินแดงเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง และส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สร้างความสนิทสนม คุ้นเคยกันระหว่างบุคลากรและสถาบันที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ซึ่งครั้งนี้ บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกีฬาในนามมหาวิทยาลัยมหิดล ชนิดกีฬาประเภท สนุกเกอร์ ฟุตบอล

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37

ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37