วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา


บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ  Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ  Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd. ประเทศบังคลาเทศ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ  Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา

บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมเสนอผลงานใน โครงการ  Learn Do Development : เรียนรู้ ปฏิบัติ พัฒนา