วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd. ประเทศบังคลาเทศ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Dhaka Regency Hotel & Resort Ltd., Bangladesh