วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว


โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว

วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ครั้งที่ 2 เรื่อง "การจัดการศึกษาและงานวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมในศตวรรษที่ 21" ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม และเพื่อเป็นการสนับสนุนให้บุคลากรครู อาจารย์ และผู้วิจัยได้มีโอกาสเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยที่ได้ศึกษาค้นคว้า นำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างกว้างขวาง และเกิดประโยชน์ในการพัฒนาอย่างสูงสุดให้แก่ชุมชนและสังคม

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว

โครงการแบ่งปันความรู้ หัวข้อ ระเบียบพัสดุใหม่ทำอย่างไรให้ถูกต้อง รวดเร็ว