วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ ต้นกล้า 2561


โครงการ ต้นกล้า 2561

โครงการ ต้นกล้า 2561

วันที่ 5-6 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สภานักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "ต้นกล้า" 2561 ภายใต้กิจกรรม Soft Skills : ทักษะทางด้านการเป็นผู้นำ (Leadership and management Skills) ณ ธีรมา คอทเทจ อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี เพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ ๆ ที่ตรงความต้องการและเหมาะสมกับนักศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคณะอาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ได้แก่ รศ.ดร.สมบัติ ธนะวันต์ ผศ. ดร.วัจนันท์ มัตติทานนท์ ผศ. ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ ผศ.ดร.ธนาภรณ์ รุ่งเรือง ผศ.ดร. พราม อินพรม ผศ. สมศรี ดาวฉาย และเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์นันทนาการ กิจกรรม "walk rally" กิจกรรม "กล้าสัมพันธ์" กิจกรรมสภากาแฟ และการคัดเลือกคณะกรรมาธิการสภานักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย และคณะกรรมการองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2561 ซึ่งครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 70 คน

โครงการ ต้นกล้า 2561

โครงการ ต้นกล้า 2561