วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561 หัวข้อ "DIGITAL UNIVERSITY : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน"


การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

วันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2561 บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา คุณกนกวรรณ ด่านมะลิ หัวหน้างานบริการนักศึกษา และ คุณธัญวลัย สิริไพโรจน์ หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร เข้าร่วมประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ "Digital University : บทบาทของบุคลากรสายสนับสนุนกับการพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืน" ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่นฮอล โรงแรมท็อปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับความรู้ในเรื่องเป้าหมายของการนำ Digital มาพัฒนาอุดมศึกษาอย่างยั่งยืนตามนโนบายของรัฐบาล และมีแนวทางในการพัฒนาตัวเองและองค์กร

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561

การประชุมวิชาการ ปขมท. ประจำปี พ.ศ. 2561