วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560


งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานประกาศผลรางวัล โครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ภายใต้หัวข้อ "More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ห้อง Mini Theater อาคารศูนย์การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งดำเนินการโดย องค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ภายในงานยังจัดให้มีกิจกรรม Talk Show ในหัวข้อ "จากหนังสั้น...สู่หนังพาไป" โดย พี่บอล-พี่ยอด จากรายการ "หนังพาไป " สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) ต่อด้วยการประกาศผลและมอบรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัล ดังนี้

1. The Best Award (รางวัลวิดีโอสั้นยอดเยี่ยม)

สนับสนุนโดยมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จำนวน 20,000 บาท
ชื่อผลงาน : Question
ผู้จัดทำ: 1. นายศิริพงศา โจโฉ
2. นายสิรวิชญ์ กรวยศิริวงศ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

2. The Best Creativity Award (รางวัลความคิดสร้างสรรค์ยอดเยี่ยม)

สนับสนุนโดยสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จำนวน 5,000 บาท
ชื่อผลงาน : My Mahidol
ผู้จัดทำ: 1. นายชัยณรงค์ ศิริมนูญพันธ์
2. นายพงษ์ศิริ ตฤณปวัต
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 Media and Communication, International Collage, Mahidol University]

3. The Best University Image Award (รางวัลภาพลักษณ์ดีเด่น)

สนับสนุนโดยสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อผลงาน : Life In Salaya
ผู้จัดทำ : 1. นายศิริพงศา โจโฉ
2. นายประกฤษฎิ์ ปิ่นศรศักดิ์
[ปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล]

4. The Most Popular Vote Award (รางวัลยอดนิยม)

สนับสนุนโดยสมาคมอุปกรณ์การแพทย์ไทย จำนวน 5,000 บาท
ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสำเร็จ
ผู้จัดทำ: 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์
2. นายวิทยา ไชยดี
3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์
[ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

5. The Special Award (รางวัลจากผู้สนับสนุน)

ชื่อผลงาน : ความฝัน ความจริง ความสำเร็จ
ผู้จัดทำ: 1. นายไกรวิสุทธิ์ รณขัณฑ์
2. นายวิทยา ไชยดี
3. นางสาวปิยาภรณ์ ไชยพันธุ์
[ปริญญาโท สาขาวัฒนธรรมศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล]

งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560

งานประกาศผลรางวัล โครงการ “Multimedia Creation Idea and Contest” ประจำปีการศึกษา 2560