วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)


โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

วันที่ 28 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ การใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย) สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ภายใต้ทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ( Information Technology Skills) ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วิทยากรโดย คุณจิรวัฒน์ พรหมพร จากบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เพื่อให้ความรู้และการใช้โปรแกรม EndNote เพื่อจัดการรายการบรรณานุกรม และการอ้างอิง สำหรับการทำรายงาน วิทยานิพนธ์ หรือ บทความวิจัย ได้อย่างถูกต้อง

โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)

โครงการใช้โปรแกรม EndNote จัดการข้อมูลบรรณานุกรม (บรรยายไทย)