วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest


โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest

โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest

บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับองค์การนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "Multimedia Creation Idea and Contest" ภายใต้หัวข้อ "More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย" ประจำปีการศึกษา 2560 ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 40,000 บาท

โดยในวันที่ 27 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ได้จัดให้มี การประชุมเพื่อพิจารณาตัดสินผลงานที่เข้าร่วมประกวดในโครงการ ซึ่งมีผลงานเข้าร่วมประกวด จำนวน 12 เรื่อง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตัดสินผลงานและร่วมพิจารณาฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอื้อมพร มัชฌิมวงศ์ ผู้แทนประธานมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท.ทพ. ชัชชัย คุณาวิศรุต รักษาการแทน ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้เกียรติเป็นคณะกรรมการ และ อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา และผู้สนใจมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดมุมมอง และสร้างเสริมภาพลักษณ์อันดีของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านสื่อ Multimedia ได้อย่างสร้างสรรค์ และในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จะประกาศผลการพิจารณาผู้ได้รับรางวัลในการจัดทำวีดิโอ "More than University : เป็นมากกว่ามหาวิทยาลัย"

โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest

โครงการ Multimedia Creation Idea and Contest