วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ A Day of Fire Safety


โครงการ A Day of Fire Safety

โครงการ A Day of Fire Safety

วันที่ 27 เมษายน 2561 ผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ เข้าร่วมโครงการ "A Day of Fire Safety" ภายใต้แนวคิด "อัคคีภัยป้องกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท" ณ บริเวณโถงต้อนรับ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์ บรรจง มไหสวริยะ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ทุกส่วนงานมีแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย รวมถึงแผนการซ้อมอพยพหนีไฟที่สอดคล้องตามกฎหมาย และเป็นการกระตุ้น สร้างแรงจูงใจ และบริหารจัดการเกี่ยวกับการป้องกัน และระงับอัคคีภัยในส่วนงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

โครงการ A Day of Fire Safety

โครงการ A Day of Fire Safety