วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

รดน้ำขอพรนายกสมาคม และกรรมการอาวุโส สมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


รดน้ำขอพรนายกสมาคม

รดน้ำขอพรนายกสมาคม

วันที่ 25 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรแด่นายกสมาคมฯ รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย และกรรมการอาวุโสสมาคมศิษย์เก่าบัณฑิตวิทยาลัย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณสมทรง เลขะกุล และคุณไพโรจน์ นวลคล้าย ณ ห้องประชุม 206 ชั้น 2 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิงพัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และรองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย และเพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู และความเคารพต่อผู้มีพระคุณ

รดน้ำขอพรนายกสมาคม

รดน้ำขอพรนายกสมาคม