วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย"


งานประจำ สู่งานวิจัย

งานประจำ สู่งานวิจัย

วันที่ 25 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแบ่งปันความรู้ "งานประจำ สู่งานวิจัย" วิทยากรโดย คุณวรัญชัย พนานุรักษา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ภายในโครงการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์การทำงานประจำ นำไปสู่การทำงานวิจัย ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงผลักดัน ส่งเสริมให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ได้ต่อยอดองค์ความรู้ จากการแบ่งปัน ไปสู่การพัฒนางานวิจัย R2R เพื่อความสำเร็จในหน้าที่การงานของตนเองในอนาคต

งานประจำ สู่งานวิจัย

งานประจำ สู่งานวิจัย