วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการจัดสวนขวด-สวนแก้วจิ๋ว "Terrarium Miniature World"


Terrarium Miniature World

Terrarium Miniature World

วันที่ 22 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลจัดโครงการ จัดสวนขวด - สวนแก้วจิ๋ว "Terrarium Miniature World" ภายใต้กิจกรรม Soft Skills การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการเป็นผู้นำและการจัดการ (Leadership and management Skills) ณ ห้องประชุม 408 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ผศ.ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีการบรรยายหลักการ แนวทางการวางแผนจัดสวนขวดแก้ว วิธีการจัดสวน รวมถึงการดูแลรักษาสวนขวดแก้วที่ถูกต้อง หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการ ได้ฝึกปฏิบัติ จัดสวนขวดด้วยตนเอง โดยผสมผสานระหว่างธรรมชาติ ศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ เข้าด้วยกันลงในขวดแก้ว

Terrarium Miniature World

Terrarium Miniature World