วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

วันที่ 20 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับสภาองค์การนักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ"สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2561" ณ สถานสงเคราะห์คนชราเฉลิมราชกุมารี (หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญต่อผู้ใหญ่ ผู้สูงอายุ และร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์อันดีงามของไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและบุคลากรภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรม เช่น การเลี้ยงอาหาร พิธีสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ร่วมร้องรำทำเพลงกับผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น ให้กับสถานสงเคราะห์ฯ เพื่อมอบให้ผู้สูงอายุต่อไป กิจกรรมภายในงานเป็นไปด้วยความอบอุ่น

สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ

สืบสานประเพณีไทยสร้างกำลังใจแก่ผู้สูงอายุ