วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ "MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล" ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย


อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 19 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ ดร. ขวัญจิต ศศิวงศาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมบริหาร ชั้น 2 สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ ด้านทุนการศึกษา และ Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย ผศ. ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษา, การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย ผศ.ดร.นพ. สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายศักยภาพนักศึกษา

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแนะนำข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)