วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)


อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 บัณฑิตวิทยาลัย จัดอบรม "การใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน" ภายใต้ทักษะการทำงานด้านวิจัย ( Research Skills ) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา ภายในการอบรม จัดให้ความรู้เรื่องการใช้โปรแกรม SPSS for Windows เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และการจัดการข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย วิทยากรได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. แสงเทียน อยู่เถา จากคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาเข้าร่วม 147 คน

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)

อบรมการใช้โปรแกรม SPSS for Windows ขั้นพื้นฐาน (บรรยายภาษาไทย)