วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ


การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

วันที่ 18 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าววัตถุประสงค์โครงการ นโยบาย และ Kick Off การต่อต้านการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562 ต่อด้วยการบรรยายของคุณ รมณี กลั่นบิดา ผู้อำนวยการกองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ให้เกียรติเป็นวิทยากร โดยในกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ เพื่อให้ผู้อบรมได้รับความรู้ ความตระหนัก และการสร้างกระแสต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น ช่วยส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล และปลูกจิตสำนึกให้แก้ผู้บริหาร และบุคลากรของบัณฑิตวิทยาลัย

การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

การบรรยาย การปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ