วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561


โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561

โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561

วันที่ 10 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการ สืบสานประเพณีไทย "รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561" ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย ศาลายา เพื่อให้บุคลากรได้ร่วมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย ภายในโครงการจัดให้มี พระสงฆ์เจริญพุทธมนต์ ถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน และจตุปัจจัยแด่พระภิกษุสงฆ์ การสวดมาติกาบังสุกุล เพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนบิดา มารดา ครูอาจารย์ ญาติมิตร ผู้มีอุปการคุณที่ล่วงลับไปแล้ว ต่อด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป การรดน้ำขอพรอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย รองศาสตราจารย์ นพ. มันตรี จุลสมัย, ศาสตราจารย์ ดร. รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ และศาสตราจารย์ นพ. บรรจง มไหสวริยะ และคณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.พญ. พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง, อาจารย์ ดร. สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ, รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร, อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561

โครงการ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำขอพร ทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลประเพณีวันสงกรานต์ 2561