วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal

วันที่ 8 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ Annapurna Hotel ประเทศเนปาล โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุลเข้าร่วมในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Annapurna Hotel, Nepal