วันอังคารที่   28   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม


โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

วันที่ 5 เมษายน 2561 รศ.ดร. รศรินทร์ เกรย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมสระบัว (109) สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ และด้านทุนการศึกษา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย คุณ อรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและพัฒนา
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ
- การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแนะนำข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม