วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน


โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

วันที่ 3 เมษายน 2561 รองศาสตราจารย์ นพ. ปรีชา สุนทรานันท์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุม กระแส ชนะวงศ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ และด้านทุนการศึกษา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชวรนันท์ รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย คุณณัฐวัฒน์ อัครโภคินศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและพัฒนา
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ
- การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย คุณศันสนีย์ บุญนิธิ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ผู้ชำนาญการพิเศษ)

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแนะนำข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน