วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561


การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561

วันที่ 2 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 สำหรับผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี เพื่อค้นหา ทราบถึงสภาวะสุขภาพของตนเอง เพื่อป้องกันการเกิดภาวะเสี่ยงของโรคต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ และเพื่อส่งเสริมให้ บุคลากรทุกคนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านร่างกายในการทำงานให้มีประสิทธิภาพ

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561

การตรวจสุขภาพประจำปี บัณฑิตวิทยาลัย 2561