วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์


โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

วันที่ 1 เมษายน 2561 บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์" ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี ให้เกียรติเป็นวิทยากร ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมบรรยายในหัวข้อ รูปแบบการเขียนผลงาน ขั้นตอนการเขียนผลงาน วิธีการการเขียนเสนอผลงาน และหลักการเสนอผลงาน เพื่อเป็นแนวทางให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใช้เป็นแนวทางในการเขียนผลงานการวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์

โครงการ เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์