วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์


โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 ผศ.ดร. จำรัส พร้อมมาศ รักษาการในตำแหน่งรองคณบดี ฝ่ายการจัดการกลยุทธ์และการคลัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุม R-114 อาคาร 1 ชั้น 1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ และด้านทุนการศึกษา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร. นภดล วณิชรนันท์รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย คุณอรรัตน์ ตั้งทองเพ็ชร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน งานแผนและพัฒนา
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ
- การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย ผศ.ดร.สุเทพ ไวยครุฑธา รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรและนวัตกรรมการศึกษา

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถาม และแนะนำข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์