วันอาทิตย์ที่   26   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์


โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

วันที่ 26 มีนาคม 2561 รศ.ดร.ลือชัย ศรียวงเงิน คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ภายใต้โครงการ MU Grad Quality Assurance ณ ห้องประชุมกันภัยมหิดล คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อไปถ่ายทอด และแนะนำการใช้ระบบสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรฯ และด้านทุนการศึกษา Soft Skills สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยมีประเด็นสำคัญ นำเสนอดังนี้

- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับประธานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.นภดล วณิชรนันท์รองคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากร งานระบบสารสนเทศและการจัดการฐานข้อมูล
- ข้อมูลสำหรับการทำ Unit Cost โดย ผศ.ดร.ธนดล ปริตรานันท์ รองคณบดีฝ่ายแผนและการคลัง
- ทุนระดับบัณฑิตศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุณยฤทธิ์ ปัญญาภิญโญผล รองคณบดีฝ่ายภารกิจพิเศษ
- การตรวจสอบ Soft Skills ของนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล โดย ดร.สุภาพร จตุรภัทร หัวหน้างานกิจการนักศึกษา
- ระบบพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ AUN – QA โดย ผศ.ดร.นพ.สรชัย ศรีสุมะ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมโครงการได้ซักถามและแนะนำข้อเสนอต่างๆ เพื่อให้เกิดแนวทางในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการดำเนินงาน และมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

โครงการ  MU Grad Quality Assurance บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์