วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม


MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ 25 มีนาคม 2561 สภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมี ผศ. ดร. ดำรงเกียรติ อาจหาญ อาจารย์ที่ปรึกษากิจกรรมนักศึกษา ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ภายในโครงการจัดให้มีกิจกรรมปลูกป่าชายเลน เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชาวบ้าน เรียนรู้การใช้ชีวิตของลิงแสม และกิจกรรม Skateboard บนดินเลน โดยมีนักศึกษาทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

และการจัดโครงการ MU Grad Environmental Conservation ได้รับการสนับสนุนจากคุณอินทิรา วุฒิสมบูรณ์ ผู้อำนวยการ และ คุณวาสนา สุขเกษม รองผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสมุทรสงคราม

MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม

MU Grad Environmental Conservation ณ ศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลนคลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม