วันจันทร์ที่   27   กันยายน   พ.ศ. 2564

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar


On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar

วันที่ 23 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัด On-site Interview and Active Recruitment 2018 ณ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon ประเทศเมียนมาร์ โดยมี ผู้บริหาร คณาจารย์ หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา จากคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล และสถาบันวิจัยประชากรและสังคม เข้าร่วมในครั้งนี้

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar

On-site Interview and Active Recruitment 2018 @ Chatrium Hotel Royal Lake Yangon, Myanmar