วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ กิจกรรม Big Cleaning Day


โครงการ กิจกรรม Big Cleaning Day

โครงการ กิจกรรม Big Cleaning Day

วันที่ 17 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย จัดกิจกรรม "Big Cleaning Day" ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เพื่อให้บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกันทำความสะอาด พัฒนาสภาพแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัยให้เกิดบรรยากาศน่าทำงานยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมของบัณฑิตวิทยาลัย ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ อัครปทุมวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ ช่วงบ่ายมีกิจกรรมมอบของที่ระลึก นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุณีย์ กัลยะจิตร รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้มอบของที่ระลึกแก่ผู้ร่วมโครงการ

โครงการ กิจกรรม Big Cleaning Day

โครงการ กิจกรรม Big Cleaning Day