วันพฤหัสบดีที่   23   กันยายน   พ.ศ. 2564

โครงการ “การจัดการความรู้” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล


โครงการ “การจัดการความรู้” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การจัดการความรู้” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

วันที่ 15 มีนาคม 2561 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการ "การจัดการความรู้" บัณฑิตวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 408 ชั้น 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้หัวข้อ "เทคนิคการนำเสนอผลงานอย่างมือาชีพ" วิทยากรโดย อาจารย์ ดร.สมชัย ตระการรุ่ง รองคณบดีฝ่ายพัฒนาภาษาต่างประเทศ เพื่อเป็นการถ่ายทอดความรู้จากผู้บริหาร สู่บุคลากร และเป็นการพัฒนาศักยภาพ ความเป็นเลิศด้านการบริการของบุคลากร บัณฑิตวิทยาลัย ทุกคน

โครงการ “การจัดการความรู้” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการ “การจัดการความรู้” บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล